Tillsyn och tillstånd

Tillsyn och tillstånd

Remium står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem av:
Nasdaq Stockholm,  Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen, Aktietorget, First North, Nordic Growth Market.

Remium har följande tillstånd:

Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
• Tillstånd att bedriva finansieringsrörelse och därmed förenlig verksamhet

Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden
• Mottagande och vidarebefordran av order
• Utförande av order på kunders uppdrag
• Handel för egen räkning
• Investeringsrådgivning till kund
• Diskretionär portföljförvaltning
• Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
• Garantigivning och placering med fast åtagande

Remium har vidare anmält gränsöverskridande verksamhet enligt MiFID till Norge, Danmark och Finland.