Tillsyn och tillstånd

Information

Finansinspektionen har den 17 april beslutat att återkalla Remium Nordic AB:s (Remiums) tillstånd att driva finansieringsrörelse. Finansinspektionen har även beslutat att återkalla Remiums tillstånd att driva värdepappersrörelse. Remium ska därmed avveckla all tillståndspliktig verksamhet. I enlighet med Finansinspektionens beslut ska avvecklingen vara klar senast 31 augusti 2018.

Det innebär att Remium inte längre har tillstånd att bevilja krediter, inte heller ta emot medel från allmänheten på konto, vilket innebar att Remium inte längre har rätt att ta emot insättningar på medel i Sparbössan. Insättningar som gjorts före Finansinspektionens beslut omfattas fortfarande av den statliga insättningsgarantin.

Vidare kan Remium inte längre agera som likviditetsgarant eller inom tillståndspliktig Corporate Finance-verksamhet.  Kunder som är berörda av Finansinspektionens beslut har kontaktats / kommer kontaktas direkt av Remium.  Remium verkar för att avveckla denna verksamhet innan 31 Augusti 2018 genom överlåtelse till en annan aktör.

 


Remium står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem av:
Nasdaq Stockholm,  Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen, Spotlight, First North, Nordic Growth Market.

Remium har följande tillstånd:

Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
• Tillstånd att bedriva finansieringsrörelse och därmed förenlig verksamhet

Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden
• Mottagande och vidarebefordran av order
• Utförande av order på kunders uppdrag
• Handel för egen räkning
• Investeringsrådgivning till kund
• Diskretionär portföljförvaltning
• Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
• Garantigivning och placering med fast åtagande

Remium har vidare anmält gränsöverskridande verksamhet enligt MiFID till Norge, Danmark och Finland.